POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
www.ms-premyslovska.czPovinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

1.  Název

Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha-západ, příspěvková organizace

2.  Důvod a způsob založení

Povinný subjekt je příspěvkovou organizací, který:

 • je zřízen Městem Roztoky, IČ: 00241610, se sídlem nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky,

 • je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazen do sítě škol a školských zařízení ČR viz školský rejstřík,

 • je samostatný právní subjekt zapsaný v obchodním rejstříku, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem a podmínkami činností vymezenými ve zřizovací listině, viz obchodní rejstřík.

 • je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízen za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona,

 • je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž školský obvod je stanoven, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. b) školského zákona, obecně závaznou vyhláškou města Roztoky č. 1/2017 ze dne 29.3.2017 pod UZ č. 56-3/17 .

3.  Organizační struktura

Statutárním orgánem školy je ředitel/ka.

Škola vykonává činnost mateřské školy a školního stravování.

16.  Licenční smlouvy 17.  Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

4.  Kontaktní spojení

Poštovní adresa pro doručování:

Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky (sídlo)

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky (sídlo)

Lidická 2240, 252 63 Roztoky (odloučené pracoviště)

Úřední hodiny:

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) určených pro osobní návštěvu nejsou vymezené.

Provozní doba: PO-PÁ od 6 30 do 16 30 hodin

Telefonní čísla:

724 772 290 (ředitelka)

737 022 237 (školní jídelna)

739 105 928 (1. třída "Broučci")

605 058 662 (2. třída "Koťata")

605 050 848 (3. třída "Motýlci")

739 105 916 (4. třída "Štěňata")

774 433 231 (5. třída "Žabky")

Čísla faxu: není faxové spojení.

Adresa internetové stránky: www.ms-premyslovska.cz

Adresa e-podatelny: ms.roztoky-zalov@volny.cz

Další elektronické adresy: ms.roztoky-zalov@volny.cz (hlavní email školy)

Identifikátor datové schránky: 7qakykj

5.  Případné platby lze poukázat:

Hlavní účet MŠ: 390833349/0800

Účet školní jídelny (platby stravného a školného): 19-0390833349/0800

6.  IČ:

710 015 590

7.  DIČ:

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty:

Seznamy hlavních dokumentů:

Ostatní dokumentace školy je k dispozici v listinné podobě v ředitelně MŠ.

Rozpočet:

 • Dokumenty zveřejňované podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejňovány na úřední desce školy.

 • Archív (rozpočtů, rozpočtových výhledů a rozpočtových opatření).

 • Účetní výkazy jsou uloženy ve sbírce listin viz obchodní rejstřík.

9.  Žádosti o informace:

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně prostřednictvím emailu školy: ms.roztoky-zalov@volny.cz či datovou schránkou.

Povinným subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace, je ředitel/ka školy.

10.  Příjem žádostí a další podání

Příjem žádostí a dalších podání lze podat ústně do protokolu nebo písemně prostřednictvím ředitele/ky mateřské školy v kontaktním místě Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky, nebo na emailu školy: ms.roztoky-zalov@volny.cz či datovou schránkou.

11.  Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení nebo od marného uplynutí pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

12.  Formuláře

Přihláška k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - žádost o přijetí nezveřejňujeme, protože v období zápisu (1. - 16.5. daného roku) bude aktivní link na těchto webových stránkách k aplikaci twigsse, přes kterou celé přijímací řízení proběhne.

V případě potřeby aktuálně vydává ředitelka školy.

Pro podání žádosti o informace nejsou stanoveny žádné formuláře.

13.  Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy (portál.gov.cz, např.článek

Stránky Ministerstva školství

14.  Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání,

 • Vyhláška č. 27/20016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Uvedené předpisy jsou k dispozici na portálu veřejné správy , případně stránkách Ministerstva školství


Vydané právní předpisy:

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice) a jiná opatření. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v ředitelně MŠ.

15.  Úhrady za poskytování informací

Ředitel/ka školy je v souvislosti s poskytováním informací oprávněný/á žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. Ředitel/ka školy může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Úhrada je příjmem školy.

Sazebník úhrad za poskytování informací je k dispozici na stránkách zřizovatele

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: není vydáno

16.  Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytovány žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.  Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

18.  Informace o zpracovávání osobních údajů dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha-západ, příspěvková organizace (dále jen "MŠ") jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je iNewOnline s.r.o. se sídlem Žirovnického 2216, 25263 Roztoky, IČO 24143880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182672. ............

Bližší informace o ochraně osobních údajů.