Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

"Rok jako kolo točí se"

Zpracovala: Hana Novotná s pedagogickým kolektivem

Projednán na pedagogické radě: 27. 8. 2021

Platnost do: 31. 8. 2022

Číslo jednací: 92/2021 

Obsah:

1. Identifikační údaje a personální obsazení školy

2. Charakteristika školy

3. Charakteristika vzdělávacího programu

4. Podmínky a organizace vzdělávání

 • Přijímání dětí do mateřské školy, způsob zařazení do tříd
 • Věcné vybavení tříd, zahrady, školní kuchyně
 • Hygienické zázemí
 • Životospráva
 • Rytmický řád života a dne
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Organizační chod školy, obvyklý denní program
 • Řízení mateřské školy
 • Rodina a škola

5. Vzdělávací obsah

6. Hodnotící a evaluační systém


Příloha:

Školní řád 2021 - 2022

1. Identifikační údaje a personální obsazení školy

Název školy: Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha - západ, příspěvková organizace

Adresa školy: MŠ Roztoky, Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky

Adresa odloučeného pracoviště: Lidická 2240, 252 63 Roztoky

Telefon: 724 772 290, 774 433 231 - Lidická 2240

IZO: 600 053 032

Počet tříd: 5

Kapacita: 114 dětí

Zřizovatel: Město Roztoky

Personální obsazení:

Hana Novotná - ředitelka - 2. třída

Hana Svěchotová - učitelka - 2. třída

Věra Škráčková - asistent pedagoga - 2. třída

Eva Krbcová - učitelka - 1. třída

Bc. Janette Jančušková Hudecová - učitelka - 1. třída

Daniela Abelová - učitelka - 3. třída

Petra Pekárková Pudilová - učitelka - 3. třída

Mgr. Aneta Libjaková - učitelka - 4. třída

Dominika Boďová - učitelka - 4. třída

Jana Vrtělová - učitelka - 5. třída

Radka Kubánková, DiS. - učitelka - 5. třída

Karla Mráčková - školní asistent

Marie Lišková - vedoucí školní jídelny

Ivana Dvořáčková - kuchařka

Julie Růžičková - pomocná kuchařka

Kateřina Šafářová - pomocná kuchařka, uklízečka na odloučeném pracovišti

Jaroslav Kadlec - školník - 1. patro

Radka Nováková - uklízečka - přízemí

Kolektiv naší mateřské školy je stabilní a funkční, doplněn o nové zaměstnance.

Email: ms.roztoky-zalov@volny.cz

Webové stránky: www.ms-premyslovska.cz

Číslo jednací Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

Platnost dokumentu: od 1.9.2021


2. Charakteristika školy

Současná čtyřtřídní budova MŠ vznikla rekonstrukcí původní dvoutřídní MŠ v roce 2006. Nachází se v klidném prostředí Roztok - Žalově, stranou od rušných komunikací a na dosah bezpečných a krásných vycházek do přírody. Škola má svou jídelnu - vývařovnu.

Každá třída má svoji šatnu a hygienické zázemí. Třídy jsou vybaveny vhodným nábytkem, dostatečným množstvím hraček a pomůcek, které jsou dětem volně přístupné. Škola disponuje krásnou velkou zahradou s domečky na ukládání hraček, domečky pro hry dětí, skluzavkami, houpačkami, průlezkami, šplhací věží, bosonohou stezkou s logopedickými prvky a pítkem. Na zahradě je velké množství vzrostlých stromů a svah pro zimní sportování.

V létě 2017 byl nově zrekonstruován školní dvůr - nyní může sloužit k míčovým hrám a jízdě dětí na koloběžkách, kolech, odrážedlech.

Sociální prostředí, ze kterého děti přicházejí do zařízení je různorodé, převažuje dobrá spolupráce s rodiči a jejich zájem o aktivity školy a činnosti dětí.

Ve školním roce 2013/2014 byla škola rozšířena o jednu třídu. Odloučené pracoviště je deset minut pěší chůze od hlavní budovy školy směrem do centra. Třída je součástí budovy služeb města (autoškola, autoservis, kavárna, obchody), je nově zařízena, přiléhá k ní uzavřená zahrada s umělým povrchem. Kapacita této třídy je 25 dětí, obědy jsou sem dováženy z hlavní budovy, přesnídávky a svačiny se připravují na místě.

Během školního roku 2017/2018 přešla naše škola na nový a bezpečnější elektronický vstupní systém. Snahou je zamezit neoprávněným osobám vstup do budov a minimalizovat tak riziko nebezpečí útoků či krádeží.

V lednu 2021 jsme začali využívat aplikaci Twigsee, která slouží kromě docházky a omlouvání také pro spolehlivou a rychlou informovanost rodičů o dění v MŠ.

Od školního roku 2017/2018 je naše školka zapojena do projektu "Naše školka v lepším světle" vypsaného MŠMT jako Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání. Od 1.6.2019 již čerpáme dotace z druhého kola projektu a to na tyto aktivity:

 • Školní asistent - personální podpora MŠ
 • Projektový den ve škole
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Spolupráce - její formy

1. Základní škola Roztoky

 • prohlídka budov základních škol před zápisem do ZŠ - vzájemná vystoupení dětí, účast na vyučování
 • navázání hlubší spolupráce se zaměřením na lepší připravenost dětí předškolního věku pro jejich snadnější vstup do školy a následné vzdělávání i s možností inkluze dětí s potřebou podpůrných opatření - společné schůzky pedagogů 2x ročně, vstupy předškolních pedagogů do hodin prvních ročníků
 • podepsané MEMORANDUM o vzájemné spolupráci - stanovuje oblasti a formy spolupráce

2. Základní umělecká škola

 • výchovné koncerty pro děti z naší školy
 • průzkum hudebnosti pořádaný v naší škole včetně doporučení rodičům k zápisu dítěte do ZUŠ

3. Logopedická poradna

 • každý školní rok (říjen, listopad) navštíví naši školu klinický logoped a provede logopedickou depistáž dětí. Po vyhodnocení výsledků doporučí rodičům návštěvy v logopedické poradně, podpoří účast těchto dětí v našem projektu logopedické prevence. Vzhledem k velmi častým logopedickým problémům dětí a realizaci logopedické prevence a podpory v naší škole považujeme tuto spolupráci za stěžejní.

4. Pedagogicko-psychologická poradna

 • během měsíce února probíhá v naší škole vyšetření školní zralosti dětí, včetně konzultací s rodiči a pedagogickým personálem. Toto vyšetření napomáhá rodičům i pedagogům zhodnotit dostatečnost zralosti a připravenosti dítěte na vstup do ZŠ.
 • ve školním roce 2018/2019 jsme započali spolupráci se speciálním pedagogem ze vzdělávacího, jazykového a poradenského centra Lexik s.r.o. v Roztokách.

5. Město Roztoky

 • příspěvky na provoz dle návrhu rozpočtu ředitelkou
 • účast na poradách školské komise
 • kontroly hospodaření
 • pomoc školy při akcích města (výroba čarodějnic, výroba ozdob na vánoční strom, výstavy v roztockém zámku, volby- propůjčení šatny a třídy školy)
 • operativní spolupráce při nenadálých problémech školy
 • účinkování na akci města "Mateřinka fest- kluci a holky představují svoje školky"

6. Oddíl atletiky TJ Sokol Roztoky

 • atletická průprava pro předškoláky
 • zajištění školních Olympijských her na nově zrekonstruovaném atletickém stadionu
 • nabídka spolupráce při organizaci Dne dětí, apod.

7. Rodiče dětí

 • informativní třídní schůzky
 • vystoupení dětí pro rodiče (Vánoce, rozloučení se školáky)
 • seznamovací a rozlučkové výšlapy s rodiči spojené s poznáváním okolí Roztok, s opékáním buřtů a příjemným posezením u ohně
 • sponzorské dary a příspěvky (dar škole, Fond Sidus)
 • internetové stránky, nástěnky - vzájemná informovanost
 • oslavy narozenin dětí
 • spolupráce s rodiči na třídních řízených činnostech (rodiče představují svá zajímavá povolání, koníčky např. návštěva hasičů v Roztokách)

8. Sdílený logoped

- možnost využít služeb logopeda sdíleného všemi mateřskými školami v Roztokách

3. Charakteristika vzdělávacího programu

Silné a slabé stránky školy jako východisko programu:

Silné stránky:

 • klidné okolí školy - příroda- možnosti vycházek s ponaučením
 • stabilní kvalifikovaný kolektiv
 • týmová spolupráce- rozdělení úkolů, různorodost zaměření učitelek
 • jasný plán DVPP - pedagogové aktivně vyžadují nabízené semináře
 • zapojení do dotačního programu MŠMT- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • krásné prostorné prostředí školy včetně zahrady
 • děti z různých tříd se znají, mohou se navštěvovat, hrát si spolu
 • volnost a osobní svoboda dětí je vhodně vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat potřebný řád MŠ a učit děti pravidlům soužití
 • velmi pěkný přístup učitelek k dětem, stále plný stav dětí v MŠ
 • možnost souběžného výchovného působení dvou učitelek ve třídě
 • zajištění potřebných podpůrných opatření integrovaným dětem v MŠ
 • finanční zajištění provozu ze strany zřizovatele

Slabé stránky:

 • slabší respektování školního řádu MŠ, zejména pozdní příchody rodičů s dětmi do MŠ - je nutno na zlepšení pracovat - osobním příkladem, důsledností, informovaností, kladným hodnocením, vystupováním podle pravidel etiky - na tomto je postaveno východisko našeho ŠVP PV
 • prostorové členění školy (vchody, třídy)
 • velké provozní náklady školy - stále nutné finančně i organizačně náročné opravy ("vybydlenost budovy")

Filozofie mateřské školy:

Chceme:

 • aby děti chápaly zdraví a etiku jako hodnoty důležité pro kvalitu jejich života i prostředí, ve kterém žijí
 • aby si osvojily věku přiměřené dovednosti, které jim umožní chránit své vlastní zdraví a vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování
 • aby si osvojily vědomosti, dovednosti a postoje, které v budoucnu povedou k jejich zdravému životnímu stylu
 • aby děti měly upevněné základy kulturního chování vůči ostatním dětem i dospělým
 • ve spolupráci s rodinou budeme usilovat o to, aby veškeré návyky zdvořilostní i návyky zdravého životního stylu byly pro děti přirozené, normální a zažité i za hranicí MŠ
 • aby naše škola byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit chvíle odloučení od rodičů a budou šťastné

K naplnění těchto cílů budeme:

 • klást důraz na uspokojování individuálních potřeb všech dětí
 • rozvíjet osobní schopnosti a dovednosti, aby při odchodu do ZŠ byly děti fyzicky, sociálně, citově i rozumově připravené na roli školáka
 • vytvářet podmínky pro rozvoj komunikace a spolupráce mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami, i mezi všemi ostatními členy, které mateřská škola jako společenství představuje
 • důsledně dbát na dodržování dohodnutých pravidel a zdvořilostních návyků

Učitelka podporující zdraví a etiku

Jsme přesvědčeny, že zdraví je významná životní hodnota, o kterou je nutno pečovat a slušné chování a úctu k sobě navzájem je třeba v dětech vypěstovat a dostat "pod kůži". Pocit zdraví je u jednotlivce výslednicí jeho pohody tělesné, duševní i sociální. Tomu se snažíme přizpůsobit i své chování a jednání učitelky a být za každé situace příkladem.

Usilujeme o to, abychom nezapomínaly na smysl pro humor, obyčejnou legraci.

S rodiči spolupracujeme vždy ve prospěch a k ochraně dítěte. Řídíme se pravidlem, že je lépe více naslouchat a méně radit.

Náš postoj k dětem je partnerský, chceme být facilitátorkami učení dětí. Vytváříme podmínky a prostor pro sebeučení dětí.

Vycházíme z Velké Didaktiky Jana Ámose Komenského: "Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce: hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí."

Formy a metody výchovně vzdělávací práce

Didakticky zacílená činnost - specifická forma, ve které pedagog s dítětem

naplňuje konkrétní cíle formou záměrného i spontánního učení, přímo nebo nepřímo

motivovanou, častěji individuálně nebo v menší skupině. Toto učení zakládáme na aktivní

účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém, kooperativním, situačním

a interaktivním učení.

Přístupnou formou též vedeme děti k ohleduplnosti k životnímu prostředí a k sobě navzájem.

Mezi oblíbené formy, které uskutečňujeme v průběhu roku, patří cvičení (aerobik, overbally, balanční míče, míčky, obruče, žíněnky, švédská bedna, žebřiny, šplhadla, vařečky, padák, lano, skákací guma, skákací pytle, pohybové hry, soutěže, olympiády, plavání a nyní i atletika), zpívání, výtvarné, předmatematické a literární činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry, námětové a didaktické hry.

Nedílnou součástí života naší školy jsou také tradice:

 • oslavy svátků a narozenin - oslavenec přinese pro všechny děti mlsání, dostane "fidorkovou" medaili s patřičným číslem, popřejeme mu, zazpíváme, popovídáme o rodině a dárcích, dostane zmrzlinový pohár, činnosti probíhají dle přání oslavence
 • podzimní DRAKIÁDA- soutěž o nejoriginálnějšího draka ve dvou kategoriích - dětské a rodičovské, pohoštění, výtvarná dílnička
 • seznamovací a rozlučkový výšlap s rodiči- za krásami Roztok, spojený s opékáním buřtů v cíli
 • putování se světýlky - výroba lucerniček, podvečerní procházka ulicemi Žalova, divadelní představení
 • návštěva Mikuláše, čerta a anděla
 • rozsvěcení vánočního stromu na zahradě MŠ - zahájení Adventu - zvyky, tradice, besídky
 • cesta za Třemi králi do kostela sv. Klimenta na Levém Hradci- komentovaná prohlídka betlému
 • masopustní karneval - rej masek
 • vynášení Moreny - výroba Moreny, posílání po řece Vltavě či pálení na zahradě MŠ
 • výroba čarodějnic v životní velikosti, pálení ohně - rej čarodějnic, opékání buřtů
 • hledání pokladu na Den dětí - pěší výlety do okolí
 • dopravní hřiště -každým rokem pro nás firma Dopravní hřiště EU připravuje nevšední zážitek v podobě mobilního dopravního hřiště přímo v naší školce
 • rozloučení se školáky - slavnostní rozloučení a pasování předškoláků na školáky, vystoupení dětí, dárky, pohoštění, sportovní soutěže na zahradě MŠ, přespání ve školce bez rodičů

Spontánní hra - největší a nejpřirozenější učební aktivita

Spontánní hra je největší potřebou a hlavní činností dětí v předškolním věku.

Pro tuto významnou dětskou činnost vytváříme prostorové, časové a materiální podmínky.

Hře dětí je vyhrazen celý prostor třídy. Třída je pomyslně rozdělena na zóny, ve kterých se zpravidla rozvíjí určitý druh her. Je tu prostor pro stavby ze stavebnic, prostor přednostně vyhrazený spontánnímu pohybu, prostor pro soukromí a klidné činnosti, prostor pro výtvarné práce a hry s drobným materiálem a skládačkami. Tyto zóny nejsou určeny striktně a děti je mohou po dohodě s učitelkou, je-li to účelné, užívat jinak. Děti si mohou ponechat stavby a nedokončené výtvory, které při hře vzniknou, do druhého dne, aby mohly pokračovat ve hře, pokud to dovolí prostorové podmínky herny. Herna je totiž využívána jako prostor pro rozkládání lehátek pro odpočinek dětí. V pátek je třeba vždy stavby uklidit, aby mohl proběhnout důkladnější úklid podlah a celé třídy.

Hračky jsou převážně uloženy v policích a zásuvkách. Hračky si děti berou samy či požádají paní učitelku a jsou vedeny k tomu, aby je vracely na místo po ukončení hry. Všechny hračky jsou nezávadné z hlediska bezpečnostních a hygienických požadavků. Výběr hraček je přizpůsoben různému věku dětí a různým druhům dětských her. Hrám dětí slouží i celá školní zahrada.

Děti si mohou hrát po celé dopoledne, při pobytu venku, po poledním odpočinku až do odchodu domů. Necháváme dětem dostatek času pro rozvíjení všech druhů her.

Učitelky hru či hračku nabízejí, účastní se hry dětí jako spoluhráči a pomocníci, jsou-li o to požádány. Do hry dětí zasahují pouze tehdy, je-li jejich pomoc nezbytně nutná z hlediska bezpečnosti dětí, nebo je-li to dobré pro kvalitu a rozvíjení hry.

Děti si společně s učitelkami stanovují pravidla soužití ve třídě, která během her dodržují.

Jsou pro děti dostupná v piktogramech. Děti vědí, že nedodržení pravidla bude mít

za následek ukončení činnosti. Učitelka využívá hru dětí k pozorování, poznávání jejich vývoje a citlivě stimuluje na tomto základě jejich individuální vývoj.

Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí

Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat,

podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další

dovednosti. Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a

spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní

plány. Učební aktivity by proto měly probíhat především formou nezávazné dětské hry,

kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby.

Metoda situačního učení

Metoda je založena na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.

Metoda komunitního kruhu

Metoda, při které vytváříme pocit důvěry, sounáležitosti ke skupině, rozvíjíme osobnostní vlastnosti, učíme se užívat dané pravidlo, řešíme s dětmi pocity, jednání, chování, postoje druhých, motivy, přání, dovednosti, kompetence. Komunitní kruh je též o vztazích k druhým lidem.

ZÁMĚRY:

Mít na paměti, že jen spokojené dítě je schopné se vzdělávat a přijímat nové informace.

4. Podmínky a organizace vzdělávání

· přijímání dětí do mateřské školy, zařazení do tříd - organizace vzdělávání

Děti jsou přijímány na základě zápisu, stanovených kritérií a rozhodnutí ředitelky školy (zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let). Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro všechny děti jeden rok před zahájením povinné školní docházky. Děti zralé pro školní docházku odcházejí do základní školy, dětem nezralým je udělen ředitelstvím základní školy odklad, kopie rozhodnutí je uložena na škole spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny.

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem. Děti jsou povinny se distančním způsobem vzdělávat viz. Novela školského zákona č. 349/2020Sb.,§ 184a .

Distanční výuka v naší mateřské škole probíhá offline formou, komunikačním kanálem s rodiči je stanovena emailová korespondence. Výuka probíhá dle jednotlivých integrovaných bloků třídních vzdělávacích programů tříd MŠ. Materiály jsou rodičům zasílány 1x týdně a každá třída si stanovuje dle možností rodičů zpětnou vazbu. Pokud to technické vybavení rodin neumožňuje, předají paní učitelky materiály k výuce přímo rodičům po předchozí domluvě. Práce dětí zakládáme do portfolia dítěte pro případnou kontrolu ČŠI.

O zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ

na základě písemného vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny

nebo pedagogického centra příslušného zaměření. Dítětem, žákem a studentem

se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném

základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření jsou

nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů:

· stupeň: na základě plánu podpůrných opatření (PLPP) škola sama identifikuje speciální potřeby dítěte

2.- 5. stupeň: zpracován individuální vzdělávací plán na základě doporučení školského poradenského zařízení. V pravidelných intervalech - 1x za 3 měsíce - jsou dohodnuty schůzky s rodiči dítěte, hodnocení a zdůvodnění pokroků a neúspěchů.

Nastavení podmínek pro děti s potřebou PO ve ŠVP PV:viz. výše

- Integrace probíhá v naší škole již od školního roku 2013/2014

- Školní rok 2021/2022 - 1 dítě se 4. stupněm podpůrných opatření -zpracován individuální vzdělávací plán, který je podle potřeby aktualizován a doplňován

-s dětmi pracují kvalifikované asistentky pedagoga

· V rámci zjednodušených šablon - dotací MŠMT pracuje na škole školní asistent od prosince 2019 (OP VVV)

Dle § 17 školského zákona o vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů se budeme snažit

o vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů ve spolupráci s rodiči.

Za nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou. Dítě, které vykazuje známky nadání je dále podporováno. Vzdělávání dětí probíhá způsobem, při kterém je stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání, aby se nadále tato nadání mohla ve škole projevit, uplatnit a dále rozvíjet.

Dle § 4 odst. 4 školského zákona se opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j.: MSMT-44476/2020-6) takto: Pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání, zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního  vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.

Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. Podpůrným materiálem při vzdělávání je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání a dítě by při přechodu na základní školu mělo mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, aby mu umožnily zapojit se do výuky a dosáhnout školního úspěchu.

Vzdělávání dvouletých dětí: v naší MŠ ještě nemáme vytvořené odpovídající podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí. Prostředí musíme vytvořit tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne. Je třeba přijmout i personální opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek včetně přizpůsobení organizace vzdělávání.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech. Zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka pobytu dítěte v MŠ (týká se pouze dětí docházejících do MŠ max. 4 hodiny denně), nastupuje dítě do MŠ v 8, 15 a odchází ve 12, 15.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutné toto dohodnout s ředitelkou MŠ.

Děti jsou ve věkově heterogenních třídách. Do nich jsou po přijímacím řízení zařazovány dle bydliště a kamarádství.

1. třída BROUČCI - kapacita 21 dětí

2. třída KOŤATA - kapacita 20 dětí

3. třída MOTÝLCI - kapacita 22 dětí

4. třída ŠTĚŇATA - kapacita 24 dětí

5. třída ŽABKY - kapacita 25 dětí

Pedagogové přicházejí s pestrou nabídkou činností pro odlišné věkové skupiny dětí. Naší snahou je, aby nabídka vždy odpovídala mentalitě dítěte předškolního věku a jeho potřebám učení a poznávání. Zároveň paní učitelky děti častěji vybízejí k aktivní spoluúčasti s jejich vlastním rozhodováním.

Snažíme se o maximální omezení spojování tříd, v případě nutnosti spojování tříd z organizačních důvodů umožňujeme dětem získat další velkou zásobu sociálních zkušeností z jiných tříd a vyzkoušet si tak množství různých sociálních rolí.

Při nástupu do předškolního zařízení procházejí děti adaptačním programem, který odpovídá potřebám každého dítěte individuálně. Také je brán zřetel na děti s potřebou podpůrných opatření (asistent pedagoga, školní asistent - od školního roku 2017/2018).

Zájmová činnost

Atletická průprava předškolních dětí - celý školní rok, 2 skupiny předškolních dětí (každá skupina 1x týdně). Všestranná sportovní průprava probíhá v kooperaci paních učitelek s trenérkou atletiky. Společně se podílejí na kvalitní tréninkové jednotce. Paní učitelky se aktivně s dětmi účastní atletické průpravy, opravují špatná provedení cviků, pomáhají s rozmisťováním atletického náčiní, soutěží s dětmi, dbají na dodržování zásad fair play, pomáhají dětem osvojovat pravidla, konzultují s trenérkou pokroky dětí a vhodné postupy pro další rozvoj dítěte.

Atletická průprava zasahuje do mnoha oblastí rozvoje dětí. Je podpůrnou součástí logopedické péče, rozvíjí fyzickou i psychickou odolnost, posiluje kooperaci, prosociální myšlení a postoje a v neposlední řadě se děti setkávají s nutností dodržovat pravidla, aby vše správně fungovalo.

Logopedická péče - je naší velkou prioritou! Dva roky v mateřské škole probíhaly ranní individuální logopedické chvilky a odpolední logopedická prevence "Breptadla" vedená paní učitelkou Ludmilou Šubrtovou, která ve školním roce 2014/2015 absolvovala kurz "Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí" (40+20 hodiny). V současné době v rámci DVPP a díky financím z šablon OP VVV tento kurz absolvovala paní učitelka Daniela Abelová, paní učitelka Eva Krbcová, paní učitelka Mgr. Aneta Libjaková.

Díky šablonám OP VVV jsme získali dotace na proškolení pedagogů ve všech třídách a "Breptadla" tak pokračují od školního roku 2017/2018 v rámci každé třídy individuálně. Ze strany rodičů i pedagogů je o logopedickou podporu velký zájem a výsledky rozvoje řeči u dětí nám poskytují kladnou zpětnou vazbu.

ZÁMĚRY:

- zvážit klady a zápory heterogenních tříd - k tomuto kroku bylo nutno přistoupit, protože kapacity dvou (tří) tříd nepostačovaly počtu předškoláků - tato verze je náročnější na přípravu paní učitelky, je však přínosná pro děti z hlediska prosociálního chování - zkušenosti, ohleduplnost, vzájemná pomoc

- pokračovat v logopedické prevenci, rozvíjet možnosti všech pedagogů v této sféře školení dalších pedagogů, pořídit odborný materiál, pomůcky a logopedické herní prvky na zahradu MŠ i do tříd

· věcné vybavení tříd, školní kuchyně a zahrady

Třídy jsou vybaveny vhodným nábytkem - průběžně dle potřeby doplňujeme úložným nábytkem, dostatečným množstvím hraček a pomůcek - průběžně dle potřeby a dohody doplňujeme, vlastníme dostatečnou zásobu kvalitní odborné a krásné literatury.

Paní učitelky mohou využívat digitální fotoaparáty, CD/USB přehrávače, pianino, elektronické varhany, notebook, PC, interaktivní tabuli.

Součástí školy je školní jídelna - kuchyň a přilehlé sklady. Vybavení kuchyně je odpovídající provozu školy - viz. záznamy kontrol hygieny. Byly dokoupeny přístroje na samoobslužný systém pitného režimu, roboty a další nutné drobné vybavení kuchyně. V kuchyňce v 1. patře i na odloučeném pracovišti máme novou profesionální myčku nádobí. Nová kvalitní profi myčka nádobí byla zakoupena i do kuchyně na jaře 2018. Máme odborně zpracovaný systém HCCP.

Škola má krásnou velkou zahradu s domečky na ukládání hraček, domečky pro hry dětí, skluzavkami, houpačkami, průlezkami, šplhací věží, bosonohou stezkou s logo prvky, tabulí na kreslení křídami, přírodní tunel s chýškami. Na zahradě je množství vzrostlých stromů a svah pro zimní sportování. Děti mají možnost kdykoli se během svého pobytu na zahradě napít z nově vybudovaného pítka. Díky dobrému finančnímu hospodaření byl během léta 2017 zrekonstruován školní dvůr, který je díky dobudovaným herním prvkům využíván také k míčovým a dalším hrám dětí. Zejména z bezpečnostních a hygienických důvodů byla rekonstrukce dvora naší hlavní prázdninovou prioritou.

V létě 2021 přibyl na zahradě odloučeného pracoviště nový herní prvek- domeček a nové pískoviště.

ZÁMĚRY:

- vytváření koutků ke hrám - paravány, montážní stolky, další herní prvky

- vhodné zakomponování a doplnění logopedických prvků na zahradu MŠ

· hygienické zázemí

Úklid v mateřské škole provádí školnice a uklízečka podle přesných pravidel a momentální potřeby. Denně se vytírají podlahy a utírá prach, čistí umývárny a WC, větrá se. Pravidelně se myjí hračky, hřebeny apod. Ručníky se mění 1x týdně, ložní prádlo 1x za 14 dní, dle potřeby i častěji. Prádlo školnice odváží 1x týdně do prádelny v mateřské škole v Havlíčkově ulici.

Rodiče dětem dávají 2x ročně základní hygienické potřeby - papírové kapesníky, kartáček na zuby, pastu, toaletní papír a mýdlo. Děti jsou vedeny slovem i příkladem k dodržování základních hygienických zásad.

ZÁMĚRY:

- profi čištění podlah v kuchyni 2x ročně, v celé budově 1x ročně včetně koberců

- dbát na pravidelnou výměnu kartáčků na zuby

- v létě 2015 byly vybudovány nové umývárny včetně WC v 1. a 4. třídě

- v létě 2020 byly zrekonstruovány umývárny včetně WC ve 2. a 3. třídě, ve 3. třídě se vymalovalo po seškrábání zdí zasažených vytopením v roce 2013, záměrem je tuto radikální opravu provést i v 1. třídě

· životospráva

Snažíme se o poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy, je zachována vhodná skladba jídelníčku dle plnění zásad spotřebního koše a jeho pestrost. Denně mají děti k dispozici výběr z čerstvé zeleniny a ovoce dle sezónních možností. Při přípravě pokrmů a nápojů jsou dodržovány potřebné technologické postupy. Děti jsou vedeny k dodržování dostatečného pitného režimu v průběhu celého dne - postupně se dokáží v této věci samostatně obsloužit. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány přiměřené intervaly. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby jídlo ochutnaly a naučily se správnému a zdravému stravování. Děti mají na jídlo dostatek času a jedí v klidném nestresujícím prostředí. Dopolední přesnídávka probíhá postupně a děti si ve vyhrazeném čase a prostoru určují dobu jídla i jeho množství, samostatně se obsluhují a vzájemně si pomáhají. Odpolední svačina probíhá za podobných podmínek. Vedeme děti k tomu, aby postupně přijímaly pravidla zdravé výživy, učily se odhadovat, kolik snědí a řekly si o odpovídající velikost porce. Děti se také spolupodílejí na přípravě stolování.

ZÁMĚRY:

- uvědomovat si důležitost dodržování pitného režimu - všechny paní učitelky!

- vypěstovat u dětí správné stravovací návyky, obohacovat stravování dětí zajímavými

surovinami a neobvyklými pokrmy

- pěstovat zdravý životní styl

- větší respektování stravovacích zvláštností dětí s ohledem na diety a náboženská

vyznání

- dodržovat časové intervaly mezi jednotlivými jídly

   - postupně zkoušíme dodávat dětem k přesnídávkám pomazánky a pečivo k namazání -

zaujetí dětí, ochutnání neznámého...

· rytmický řád života a dne

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové dbají na přiměřenou zátěž dětí. Děti mají dostatek volného pohybu ve škole i venku. Paní učitelky zařazují v průběhu činností chvilky se zdravotními cviky - dbají na správné provedení cviků. Pohybové aktivity nejsou nikdy zařazovány po jídle. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Vzhledem k dnešní době, kde mnohdy není nouze o stres, spěch a únavu, preferuje Školní vzdělávací program naší školy naučit se odpočívat, umět nabrat nové síly. Děti denně odpočívají na svém lehátku, poslouchají pohádky a příběhy čtené paní učitelkou, podle potřeby o nich hovoříme, vysvětlujeme, s ohledem na potřebu odpočinku (spánku) ostatních dětí. Doba odpočinku je individuální - je na paní učitelce, aby vystihla její potřebnou délku pro jednotlivé děti. Děti, které postupně vstávají, se věnují klidnějším činnostem u stolků, rády cvičí - protahují na lehátkách - jóga, rády pomáhají s úklidem lůžkovin.

Rodiče mají možnost po dohodě přivádět děti do zařízení podle vlastní potřeby.

Nově příchozí děti procházejí adaptačním režimem.

ZÁMĚRY:

- zachovávat plynulý chod režimu školy

· bezpečné sociální prostředí

Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně a bezpečně. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. V dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc.

Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině, osobní svoboda a volnost je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny.

- pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování - jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace

- děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem

- všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno

- jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné, případné zjištěné projevy jsou ihned řešeny

- dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády

- pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi

- je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí

- pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků, hodnocení je vždy popisné, povzbuzující, konkrétní

ZÁMĚRY:

- dodržovat výše uvedené za každé situace

· organizační chod školy, obvyklý denní program - jeho znaky:

- Provoz MŠ - každý všední den 6, 30 -16, 30 hod
Provoz od 6, 30 do 16, 30 probíhá ve všech třídách. Výjimečně se třídy spojují z provozních důvodů.

Ranní scházení dětí:6,30 - 8,15

Ranní hry a činnosti:6,30 - 8,25 - 1. + 3. třída

Ranní hry a činnosti:6,30 - 8,40 - 2., 4. + 5. třída

Ranní cvičení:8,25 - 8,45 - 1. + 3. třída

Ranní cvičení:8,40 - 9,00 - 2., 4. + 5. třída

Přesnídávka:
1. třída - 8, 45 hod
2. třída - 9, 00 hod
3. třída - 8, 45 hod
4. třída - 9, 00 hod

5. třída - 9, 00 hod
Ve spolupráci s rodiči učitelka získá informace o vydatnosti snídaně jednotlivých dětí a přizpůsobí tomu nabídku ranní svačiny.

Dopolední programová část:
1. třída - 9, 00 - 9, 45 hod
2. třída - 9, 15 - 10, 00 hod
3. třída - 9, 00 - 9, 45 hod
4. třída - 9, 15 - 10, 00 hod

5. třída - 9, 15 - 10, 00 hod

Tyto časy jsou pouze orientační, lze je přizpůsobovat momentálním potřebám dětí, zájmu dětí o danou činnost, počasí apod.

Pobyt venku:
- délka pobytu je závislá na ročním období. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší (webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu). Paní učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí (2 hodiny). Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí. Pobyt venku uskutečňujeme i v odpoledních hodinách při přízni počasí.

Oběd:
1. třída - 11, 45 hod
2. třída - 12, 00 hod
3. třída - 11, 45 hod
4. třída - 12, 00 hod

5. třída - 12, 00 hod

Předškolní děti užívají k jídlu příbor od začátku školního roku, střední věková skupina postupně od 2. pololetí. Učitelky dbají na pěstování a upevňování všech kulturních a hygienických návyků souvisejících s jídlem. Po obědě učitelky nabízejí dětem jen klidné hry a zábavy.
Nejpozději ve 13, 00 hod odcházejí všechny děti k odpolednímu odpočinku, přičemž délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí. Děti, které neusnou, postupně vstávají a je jim nabízena různá vhodná klidová činnost.
Při odpočinku poslouchají vhodné literární texty, po něm se učí relaxační cviky (např. jóga nebo cvičení na balančních míčích) a účastní se odpoledních aktivit zaměřených na rozvoj osobních vlastností, dovedností a pracovních návyků významných pro zvládnutí role školáka.
Odpolední svačina:
1. třída - 14, 45 hod
3. třída - 14, 45 hod
2. a 4. třída - 15, 00 hod

5. třída - 15, 00 hod

Odpolední zájmová činnost:15,00 - 16,30 - při přízni počasí směřujeme ven na školní zahradu nebo dvůr.

Snažíme se o tyto znaky denního provozu:

- pružnost - přizpůsobení se momentálním potřebám dětí, vzniklým situacím - umět je

řešit

- vytvoření potřebného soukromí a klidu pro děti - pro jejich hru, práci, učení

- pedagogové se plně věnují dětem - podporují jejich aktivity, zájmy, práci

- zařazování zdravotně preventivních aktivit

- vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit

- možnost improvizace a experimentování

- umožnění adaptačního režimu pro nové děti a jejich rodiče

- jsou vytvářeny podmínky pro frontální, skupinové a individuální činnosti

- plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí

ZÁMĚRY:

- zvážit a promyslet znovu organizaci provozu školy - v letošním školním roce jsme organizaci provozu nastavili ve všech třídách stejně

· řízení mateřské školy

- ředitelka MŠ- Hana Novotná

- jsou vypracovány jasné, přehledně strukturované plány (např. plán porad, kontrol, hospitací, DVPP), všechny pracovnice jsou seznámeny s obsahem plánů vždy na zahajovací poradě, plány kontrol, hospitací a DVPP jsou vyvěšeny na informační tabuli pro zaměstnance školy, termín porad pedagogických i provozních je pevně stanoven na první středu v měsíci 1x za 2 měsíce od 17.00, ŠVP PV je vyvěšen v šatnách tříd

- škola má vytvořen informační systém - průběžné informace a oběžníky posílá svým zaměstnancům ředitelka školy na whatsapp skupinu všech zaměstnanců, ostatní informace jsou předávány, diskutovány na pravidelných poradách, přeposílány emaily na jednotlivé adresy zaměstnanců školy

- pedagogové mají své osobní úkoly - viz. zápis z porady dne 28. 8. 2017

- informovanost rodičů je zajištěna formou aplikace Twigsee, informativních nástěnek v šatnách, individuálních rozhovorů pedagogů s rodiči, konzultačních hodin ředitelky, webových stránek, scházíme se na třídních schůzkách a na společných akcích

- ve škole se ředitelka snaží vytvořit ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovnice do řízení, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názory

týmová spolupráce na vypracování, sestavení a plnění ŠVP PV (TVP)

- společná úvaha nad hlavní myšlenkou ŠVP PV

- společná aktualizace na pedagogických poradách dle potřeb školy

- společné plnění a hodnocení plnění ŠVP PV

- plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby

- ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci

- povinnosti, pravomoci, úkoly a odpovědnosti všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních

Škola se při své činnosti řídí vnitřními předpisy, které tvoří základní pravidla vnitřního řízení.

Motivace k práci: ředitelka školy pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce.

ZÁMĚRY:

- zajistit dostatek finančních prostředků na motivující ohodnocení pracovnic

- zlepšit vyhodnocování naplnění stanovených cílů /zpětná vazba

- uvědomovat si, že o tom, jak se bude dítě ve škole cítit, rozhodují vztahy všech, kteří se na jeho vzdělávání podílejí

- stále dolaďovat informační systém uvnitř školy

· rodina a škola

Spolupráce s rodiči vychází z uznání Deklarace práv a povinností rodičů v Evropě.

Rodiče mají právo vychovávat své děti bez diskriminace z důvodů barvy jejich kůže, jejich národnostního zázemí, národnosti, víry, pohlaví či ekonomického postavení.

Rodiče mají povinnost své děti vychovávat ke smyslu pro odpovědnost jednoho k druhému a k humánnímu světu.

Rodiče mají právo, aby byli uznáni jako primární vychovatelé svých dětí.

Rodiče mají povinnost vychovávat děti odpovědným způsobem a nezanedbávat je.

Rodiče mají právo na volný přístup k formálnímu vzdělávacímu systému pro své děti, a to podle jejich potřeb, talentu a zásluh.

Rodiče mají povinnost zavázat se ke škole jako společníci ve výchovném a vzdělávacím procesu.

Rodiče mají právo na přístup ke všem informacím ve vzdělávacích institucích, které se týkají jejich dětí.

Rodiče mají povinnost předat školám svých dětí všechny informace související s dosažením výchovných a vzdělávacích cílů, na kterých společně pracují.

Rodiče mají právo se rozhodnout pro vzdělání, které je nejbližší jejich přesvědčení a hodnotám, kterých si cení při výchově svých dětí.

Rodiče mají povinnost volit pro své děti vzdělání svědomitě a na základě dostatečných informací.

Rodiče mají právo na úctu formálního vzdělávacího systému k duševnímu a kulturnímu zázemí vzdělání, které svým dětem poskytnou.

Rodiče mají povinnost vychovávat své děti k úctě k jiným lidem a jejich přesvědčení a k jejich akceptování.

Rodiče mají právo ovlivňovat zásady, které ve škole pro jejich děti platí.

Rodiče mají povinnost osobně se angažovat ve škole svých dětí jako v životně důležité součásti místního společenství.

Rodiče a jejich sdružení mají právo aktivně se zúčastňovat politiky veřejných školských orgánů všech stupňů.

Rodiče mají povinnost mít demokratické reprezentativní organizace na všech stupních, které by zastupovaly je samé a jejich zájmy.

Rodiče mají právo na veřejnou materiální pomoc, aby mohli překonat finanční překážky související s přístupem dětí ke vzdělání.

Rodiče mají povinnost věnovat svůj čas a osobně se angažovat při podporování svých dětí a jejich škol ve snahách vedoucích k dosažení vzdělávacích cílů.

            Rodiče mají právo na vysoce kvalitní zajištění vzdělávání odpovědných veřejných

orgánů.

Rodiče, jako hlavní vychovatelé a partneři ve vztahu mezi domovem a školou, mají povinnost si navzájem pomáhat za účelem zlepšení svých rodičovských dovedností.

Z těchto zásad vycházíme při každodenním styku s rodiči.

Uvědomujeme si a chápeme rodiče jako nejdůležitější partnery.

Spolupráci zahajujeme už v době adaptace.

Snažíme se získávat důvěru a otevřenost ve vztahu, vedeme s rodiči průběžný dialog.

Snažíme se být vstřícní, diskrétní, taktně sdělujeme informace, zachováváme soukromí rodiny.

Poskytujeme rodičům informace z oblasti vzdělávání, zprostředkováváme odborné vyšetření, jsme jim tímto nápomocni v péči o jejich dítě.

Rodiče jsou vítáni při společných aktivitách a slavnostech (Drakiáda, Vánoce, zahradní slavnost, společné výšlapy, pomoc při úklidu zahrady).

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost a ochota spolupracovat. V roce 2017 jsme změnili webové stránky, pro lepší a včasnou informovanost rodičů o dění v MŠ. O webové stránky se nyní stará paní učitelka Daniela Abelová, která prošla školením ohledně obsluhy a údržby webových stránek.

ZÁMĚRY:

- prohlubovat otevřenou spolupráci s rodiči

- pokusit se využívat profesních dovedností rodičů

- při kontaktování rodičů je potřeba si uvědomit citlivost sdělovaného obsahu a podle toho jednat

- zlepšovat a rozvíjet informační systém směrem od školy k rodičům- další vylepšení webových stránek

5. Vzdělávací obsah

a) rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání:

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní pohodu a spokojenost
 • systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení
 • podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání
 • přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi
 • v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání
 • rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích
 • vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich odlišné hodnoty i pro vzájemné sbližování

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 • rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb
 • vytvářet příležitost k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry
 • vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé)
 • vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá

b) konkrétní vzdělávací obsah naší mateřské školy, který je hlavním prostředkem předškolního vzdělávání dítěte v Mateřské škole Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha - Západ, vychází z přirozeného cyklu ročních období, přírodních zákonitostí, společenského života obklopujícího dítě. Je plně v souladu s RVP PV, rozdělen do integrovaných bloků, které umožňují poznávání skutečnosti v přirozených souvislostech komplexně. Vzdělávací obsah plně podněcuje hlavní myšlenku zdravého životního stylu a pravidel etiky

Název integrovaného bloku:

1) KDO JSEM A KAM PATŘÍM

Charakteristika:

Prostřednictvím navozených situací i plánovaných činností se zapojením všech smyslů, se děti učí základní hygienické, společenské a zdvořilostní návyky, poznávat samy sebe, své kamarády. Hrou je dětem usnadňována adaptace na nové prostředí. Děti si vytvářejí společně pravidla soužití a osvojují si základní pravidla komunikace. Rozšiřováním povědomí o okolním světě, lidech a jejich vztazích, věcech kolem nás se připravují na roli školáka.

TÉMATA:

 • JÁ A KAMARÁDI
 • PRAVIDLA
 • RODINA
 • NAŠE ZEMĚ
 • ZDRAVÍ, SMYSLY, EMOCE
 • AŽ JÁ BUDU VELKÝ

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • Vytváření vztahu k mateřské škole, seznámení dětí mezi sebou a s personálem školy, naučit se oslovovat ostatní děti i zaměstnance jménem, reagovat na sebe přátelsky, seznamovat se s místem a s prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu
 • Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě - vlastní identita, sebevědomí, sebedůvěra- získávání vztahu k práci, pracovním činnostem a životním rolím
 • Poznávání pravidel společenského soužití- podpora spolupráce ve skupině, rozvoj komunikace a naslouchání druhým, posilování sebekontroly, sebeovládání, úcta k životu ve všech jeho formách
 • Posilování prosociálního chování, výchova k vlastenectví, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s ostatními dětmi a dospělými
 • Osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osbní pohody, vytváření zdravých životních návyků a postojů, podpora správného držení těla, dýchání, správného vývoje v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Osvojování praktických dovedností přiměřených věku, rozvoj tvořivého myšlení a fantazie

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI:

 • Činnosti směřující k podpoře zdraví, prevenci nemocí a úrazů
 • Lokomoční pohybové činnosti- chůze, běh, skoky, lezení, terapeutický pás, průlezky, žebřiny, šplhadla, balanční plochy
 • Nelokomoční pohybové činnosti- změny poloh, pohybů těla, dechová cvičení
 • Relaxační a odpočinkové činnosti
 • Hry vedoucí k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních, seznamovací hry, hry s pravidly
 • Pohybové a hudebně-pohybové hry, básně, říkanky, písně
 • Práce s encyklopedií, obrázky- státní symboly
 • Tvůrčí činnosti
 • Spontánní hra
 • Ranní kruh- společná setkávání a diskuze, aktivní naslouchání druhému
 • Spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití
 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, úklidu
 • Cvičení organizačních dovedností, vyřizování vzkazů
 • Oslavy svátků a narozenin
 • Vycházky do okolí školy, pobyt na školní zahradě, exkurze po MŠ, výlety
 • Pozorování při pobytu venku- nádraží, obchody, technické služby, kadeřnictví, pošta, škola, zahradnictví
 • Hry na téma dopravy

2) OD JARA DO ZIMY

Charakteristika:

Téma uvádí děti do souvislostí mezi živou a neživou přírodou. Motivací integrovaného bloku je pozorování neustálých proměn v přírodě, rozmanitosti počasí, životního cyklu rostlin, živočichů, člověka. Konkrétní činnosti ovlivňují vztah dětí ke světu, vedou k poznání zákonitostí v přírodě a povědomí o tom, že vlastním chováním k přírodě můžeme prostředí kolem nás zlepšovat a chránit, nebo také ničit a poškozovat.

TÉMATA

 • POČASÍ A ŽIVLY
 • MÁME RÁDI ZVÍŘATA
 • OD KOŘÍNKŮ PO ROSTLINKU

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • Uvědomit si a pochopit důsledky vlivu svého chování a jednání vůči životnímu prostředí
 • Osvojení si elementárních poznatků o světě, seznamování s přírodními jevy a ději (roční období, změny v přírodě, přírodní živly- oheň, voda, vzduch, země), s předměty a jejich vlastnostmi a základy časových pojmů (měsíce, týdny)
 • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, vážit si života ve všech formách kolem nás
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Seznamování se s dovednostmi potřebnými k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
 • Získávání základů pro práci s informaci, povzbuzování touhy po poznání nového- posilování přirozených poznávacích citů

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI

 • Pohybové hry zaměřené na změny poloh, tempa, rozvoj rychlosti
 • Tanečně-pohybové činnosti- zaměření na vnímání síly tónů, tóniny (DUR,MOLL), tempa skladeb, pauz ve skladbách
 • Výtvarné činnosti - práce s přírodninami, stavby domečků v přírodě dle vlastní fantazie, modelování, malování akvarelovými barvami - barvy ročních období, koláže
 • Společné čtení příběhů, diskuze, vyprávění, dramatizace přečteného
 • Práce s knihou- atlasem rostlin, zvířat, obrázky- určování mláďat
 • Probouzení zahrady- úklid, čištění
 • Praktické pokusy- klíčení semínek (osení, pěstování rostlin), tání sněhu a ledu, co semínka potřebují k růstu- projekt
 • Péče o květiny ve třídě (zalévání, sbírání uschlých květů a listů)
 • Pěstování bylinek nebo zeleniny ve třídě, na zahradě MŠ- sázení rostlinek do hlíny, zalévání, přesazování, pletí, sklizeň plodů
 • Pracovní listy s tématem počasí, zvířat, rostlin
 • Hudební činnosti- zpěv písní o zahradničení, o zvířatech, o počasí, o ročních období
 • Vycházky s cílem pozorování změn v přírodě - s mikroskopem a sáčkem na zajímavosti, které v přírodě najdeme - výstavy
 • 3) ČAS SVÁTKŮ A TRADIC

  Charakteristika:

  Součástí tohoto integrovaného bloku je oslava svátků a tradic, které nás po celý rok provázejí. Nové tradice si společně zakládáme i v rámci školy, každý se na nich podílí. Tvořivé činnosti, prožitkové učení a radost z nových zážitků tvoří společný základ, na kterém oslavy stavíme. Děti se zapojí do příprav, naučí se důležitost dotažení započaté práce do konce a zakusí radost z vydařeného. Pochopí důležitost společného prožitku, prosociálního chování, kooperace.

  TÉMATA

  • NAŠE ŠKOLNÍ TRADICE (DRAKIÁDA, VÝŠLAPY, PUTOVÁNÍ SE SVĚTÝLKY, VYNÁŠENÍ MORENY, JARMARK, ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY, ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA)
  • VÁNOČNÍ ČAS
  • MASOPUST
  • VELIKONOCE
  • ČARODĚJNICE
  • SVÁTEK DĚTÍ, MAMINEK I TATÍNKŮ

  DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

  • Osvojování si dovedností důležitých k podpoře osobní pohody
  • Seznamovat se s lidovými i školními tradicemi
  • Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur
  • Umět zažít radost ze společně sdíleného, zvládnutého, poznaného
  • Učit se novým dovednostem pracovním, výtvarným, hudebním, matematickým, lokomočním, sociálním
  • Rozvoj přirozené tvořivosti, umět si užít legraci při spolupráci
  • Setkat se se zkušeností, že k obdarování nejsou jen hmotné dárky
  • Umět vyjádřit vztah, pocit
  • Umět si příjemně, smysluplně a užitečně zkrátit čekání na vánoční čas (Mikuláš- karneval)
  • Poznat různé lidské hodnoty a dostat příležitost k jejich pojmenování a tím k postupnému vytváření žebříčku hodnot
  • Naučit se vhodnému chování na společenských akcích
  • Vytvářet základy pro práci s informacemi
  • Rozvoj a podpora fyzické zdatnosti, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností, prostorové orientace
  • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání a rozlišování
  • NAVRHOVANÉ ČINNOSTI

   • Výzdoba třídy, školy - tématické vyrábění různými výtvarnými technikami
   • Příprava a realizace společných zábav a slavností, školních výletů
   • Výroba dárků pro své nejbližší (Vánoce, Velikonoce, Den matek) - malování, kreslení, vytrhávání, vystřihování, lepení
   • Výroba věcí k prodeji na jarmark - záložky, magnetky, květináče, vařečky, kolíčky, dekorace z přírodnin, atd.
   • Vycházky zaměřené na vánoční (velikonoční, halloweenskou) výzdobu - atmosféra ve městě, návštěva kostela na Levém Hradci
   • Zpěv vánočních koled, nácvik nových básní, říkadel, velikonočních koled
   • Řešení problémových situací - ranní kruh - střídání vedoucích rolí
   • Pracovní listy
   • · Oslavy narozenin dětí - společné třídní rituály

    · Příprava vánoční besídky - tanec, zpěv, recitace, dramatizace

    · Aerobic, zumba, cvičení s míčky, šátky, obručemi, novinami, padákem- motivované svátky

    · Účast v dění města - výroba čarodějnice

    · Trénink běhu, hodu tenisákem a skoku z místa na školní olympiádu

    · Volná hra dětí - námětové, konstrukční, tvořivé činnosti

    4) PRAMEN VĚDĚNÍ A KRÁSY

    Charakteristika:

    Záměrem bloku je ponoření se do světa literárního, plného poutavých příběhů, pohádek a básniček. Všemi smysly vnímat a rozvíjet krásu fantazijního světa, vymýšlet si příběhy vlastní, cvičit a rozšiřovat slovní zásobu, věnovat se činnostem, zaměřeným na prevenci řečových vad. Různými činnostmi podporovat individuální možnosti dětí, umožňovat, aby všechny děti byly aktivní a mohly realizovat své nápady. Podpora samostatnosti a tvořivého myšlení je samozřejmostí, která nesmí být opomíjena.

    TÉMATA

    · BREPTADLA

    · KNIHA

    · Z POHÁDKY DO POHÁDKY

    DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

    · Rozvoj estetického vkusu

    · Prohlubování znalostí o světě lidí, umění, kultury

    · Užívání všech smyslů

    · Rozvoj kooperativních dovedností

    • Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
    • Rozvoj komunikativních dovedností a soustředění
    • Samostatně se výtvarně, hudebně, dramaticky vyjadřovat, připravit si pomůcky a dbát na úklid
    • Uvědomění si vlastního těla
    • Osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
    • Rozvoj receptivních i produktivních jazykových dovedností a řečových schopností
    • Vytváření základů pro práci s informacemi
    • Rozvoj jemné motoriky, práce s dechem
    • Rozvoj tvořivosti

    NAVRHOVANÉ ČINNOSTI

    • Práce s knihou - beseda na dané téma, výstava knih, prezentace knih donesených z domova, čtení na pokračování
    • Obrazový materiál - encyklopedie, mapy, Staré pověsti české
    • Předmatematické činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou
    • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
    • Dokončování nedokončených příběhů, vyprávění vlastních zážitků
    • Pohybové a didaktické hry, námětové a konstruktivní hry
    • Smyslové a psychomotorické hry
    • Sestavování příběhu podle obrázků
    • Dramatické a hudební činnosti
    • Četba, vyprávění, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
    • Kognitivní činnosti - kladení otázek a odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění, objevování
    • Oromotorická a dechová cvičení
    • Grafomotorická cvičení- pracovní listy
    • Činnosti zaměřené na vnímání všemi smysly (hmatové vnímání, sluchová a zraková percepce)
    • Návštěvy divadel a výstav
    • Tvůrčí činnosti
    • Pozorování světa kolem nás při vycházkách a výletech
    • Volná hra dětí - výběr hraček a míst ke hře dle vlastní fantazie
    • 6. Evaluační systém

     Proces evaluace nám umožňuje:

     • poznat, co nevíme
     • zpřesnit, co víme
     • zúročit energii, kterou do školy vložíme
     • získat motivaci k dalšímu zlepšování
     • zjistit a zhodnotit vztah mezi cíli školy a výsledky, tj. naplňování ŠVP (vztah plán, koncepce vs. realita), jinými slovy správné propojení mezi ŠVP A VHŠ
     • zjistit, co je ve škole dobré a co se naopak musí zlepšit
     • navrhovat realizaci zlepšení
     • vyhodnotit účinnost opatření ke zlepšení stavu
     • mít na paměti, že "dítě je hodnotou, jejíž cena stoupá úměrně s vkladem"